Welsh-teachers

Calling Wales’ best teachers

The Professional Teaching Awards Cymru are back to celebrate the very best in Welsh education

Education Secretary Kirsty Williams has announced the return of the Professional Teaching Awards Cymru to celebrate the commitment, dedication and hard work of teachers across Wales (Fri 22nd Sept).

Students, parents, colleagues and employers are being urged to nominate teaching professionals from across Wales that have made a real difference in their school or education setting.

The inaugural awards were held in 2017 with over 100 nominations being cast across the country. This year, the nine categories you can vote for include Teacher of the Year, Headteacher of the Year and Inspirational use of the Welsh Language.

Education Secretary Kirsty Williams said: “I am absolutely thrilled to confirm the Professional Teaching Awards Cymru are back for a second year. Last year we recognised some incredibly dedicated teachers and staff from all corners of the country and we’re looking forward to meeting even more inspiring individuals this year.

“Our teachers are central to our national mission to raise standards and make sure our children and young people reach their full potential.

“Nominations are now open and we would love the people of Wales to take a moment to put forward teachers and staff so we can recognise the best from across Wales.”

Anne Keane, who was HM Chief Inspector of Education and Training in Wales until her retirement in 2015, won the Welsh Government Special Recognition Award in 2017. Anne said: “It was wonderful to know that my peers in the education sector thought highly enough of my work to nominate me for a Professional Teaching Award. I want to wish the best of luck to schools and teachers being nominated across Wales for this year’s awards. I’m sure the next winner will be truly deserving of the accolade!”

Nominations are open until November, with the winners being revealed at an exclusive Awards ceremony in May 2018.

To nominate a teaching professional doing great work in your area, visit: gov.wales/teachingawardscymru

Join the conversation with #TeachingAwardsCymru  

The Professional Teaching Awards Cymru 2018 categories:

– Supporting Teachers and Learners
– School Business Manager/Bursar
– Promoting Collaboration to Improve Learning Opportunities
– Promoting Wellbeing, Inclusion and Relationships with the Community
– Teacher of the Year
– Headteacher of the Year
– Outstanding New Teacher
– Best use of Digital Learning
– Inspirational use of the Welsh Language

For more information, please contact:

Cowshed
awards@wearecowshed.co.uk / 02920 789321

Notes to Editor

About the Professional Teaching Awards Cymru

One of the recommendations from the OECD review of Welsh education reform was for Welsh Government to celebrate the success of Welsh schools, in particular the efforts and commitment of our teaching profession. Alongside this recommendation, a key priority in Taking Wales Forward is to raise school standards through incentivising, recognising and promoting teaching excellence.

The inaugural Professional Teaching Awards Cymru was launched in December 2016 and the Awards ceremony took place on 7 May 2017 in City Hall, Cardiff.  From 101 nominations across the seven categories there were 17 finalists for the 8 category awards, including Welsh Government special recognition.

Winners will be presented with a special Griffith Jones Award. Griffith Jones of Llanddowror turned the Welsh into one of the world’s most literate nations during the 1700s.  In 1731 the Carmarthenshire vicar started ‘circulating schools’ in his local area in order to teach people to read. The schools were held in one location for about three months before moving (or ‘circulating’) to another place.  The best readers in each area would move on to start a school in the next area.  The idea was met with enthusiasm, and by his death in 1761, it is estimated that over 200,000 people had learnt to read in schools organised by Jones throughout Wales at a time when the population was about 500,000.

 

GALW AR ATHRAWON GORAU CYMRU

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl i ddathlu goreuon y byd addysg yng Nghymru

Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi bod Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn eu hôl i ddathlu ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru (Gwener 22 Medi).

Mae disgyblion, rhieni, cyd-weithwyr a chyflogwyr yn cael eu hannog i enwebu addysgwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth i’w hysgol neu eu lleoliad addysgol.

Cynhaliwyd y gwobrau cyntaf yn 2017 gyda mwy na 100 o enwebiadau o bob rhan o’r wlad. Eleni, bydd y naw categori y gallwch bleidleisio ynddynt yn cynnwys Athro’r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn a Defnyddio’r Gymreag mewn ffordd sy’n ysbrydoli.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams: “Rydw i wrth fy modd yn cadarnhau bod Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn eu hôl am yr ail flwyddyn. Y llynedd fe wnaethon ni gydnabod athrawon a staff eithriadol ymroddedig o bob cwr o’r wlad ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfarfod mwy fyth o unigolion ysbrydoledig eleni.

“Mae athrawon yn rhan gwbl ganolog o’n cenhadaeth genedlaethol ni i godi safonau a gwneud yn siŵr bod ein plant a’n pobl ifanc yn cyrraedd eu llawn botensial.

“Mae’r enwebiadau ar agor nawr a byddem wrth ein bodd pe bai pobl Cymru’n rhoi amser i gyflwyno enwau athrawon a staff er mwyn i ni allu cydnabod y goreuon ledled Cymru.”

Anne Keane, a oedd yn Brif Arolygydd EM ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Cymru yng Nghymru tan iddi ymddeol yn 2015 enillodd Wobr Cydnabyddiaeth Arbennig Llywodraeth Cymru 2017.

Dywedodd Anne: “Roedd hi’n fraint gwybod bod gan fy nghyfoedion yn y sector addysg feddwl digon uchel o fy ngwaith i fy enwebu i ar gyfer Gwobr Addysgu Proffesiynol. Rydw i eisiau dymuno pob lwc i’r ysgolion a’r athrawon ledled Cymru sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer y gwobrau eleni. Rydw i’n siŵr y bydd yr enillydd nesaf yn llawn haeddu’r wobr!”

Mae’r enwebiadau ar agor tan fis Tachwedd a bydd enwau’r enillwyr yn cael eu datgelu mewn Seremoni Wobrwyo arbennig ym mis Mai 2018.

I enwebu addysgwr proffesiynol sy’n gwneud gwaith gwych yn eich ardal, ewch i: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

Ymunwch â’r sgwrs gyda #GwobrauAddysguCymru  

Categorïau Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018:

– Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
– Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar
– Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu
– Hyrwyddo Lles Disgyblion Cynhwysiant a Pherthynas â’r Gymuned
– Athro’r Flwyddyn
– Pennaeth y Flwyddyn
– Athro Newydd Eithriadol
– Defnydd gorau o Ddysgu Digidol
– Defnyddio’r Gymreag mewn ffordd sy’n ysbrydoli

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cowshed
awards@wearecowshed.co.uk / 02920 789321

Nodiadau i’r Golygydd

Gair am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Un o’r argymhellion yn adolygiad yr OECD o ddiwygio addysg yng Nghymru oedd y dylai Llywodraeth Cymru ddathlu llwyddiant ysgolion Cymru, yn enwedig ymdrechion ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu. Ynghyd â’r argymhelliad hwn, un o’r prif flaenoriaethau o ran Symud Cymru Ymlaen yw codi safonau ysgolion drwy gymell, canfod a hyrwyddo rhagoriaeth addysgu.

Cafodd y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru cyntaf eu lansio ym mis Rhagfyr 2016, a chynhaliwyd y seremoni Wobrwyo ar 7 Mai 2017 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. O’r 101 o enwebiadau ar draws y saith categori, cyrhaeddodd 17 y rownd derfynol ar gyfer 8 categori’r gwobrau, gan gynnwys cydnabyddiaeth arbennig Llywodraeth Cymru.

Bydd Gwobr arbennig Griffith Jones yn cael ei chyflwyno i’r enillwyr. Griffith Jones o Landdowror oedd yn gyfrifol am droi Cymru’n un o’r gwledydd mwyaf llythrennog yn ystod y 1700au. Yn 1731, dechreuodd y ficer o Sir Gaerfyrddin ‘ysgolion cylchynol’ yn ei ardal leol er mwyn dysgu pobl i ddarllen. Roedd yr ysgolion hyn yn cael eu cynnal mewn un lleoliad am tua thri mis cyn symud i leoliad arall.  Byddai’r darllenwyr gorau ym mhob ardal yn symud ymlaen i ddechrau ysgol yn yr ardal nesaf. Cafwyd croeso brwd i’r syniad, ac erbyn ei farwolaeth yn 1761, amcangyfrifir bod dros 200,000 o bobl wedi dysgu darllen mewn ysgolion a oedd wedi cael eu trefnu gan Jones ledled Cymru, ar adeg lle’r oedd poblogaeth o tua 500,000.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>